This printed article is located at http://spali-th.listedcompany.com/news.html

News

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และจ่ายปันผล

ย้อนกลับ 15 มีนาคม 2549

วันที่ 14 มีนาคม  พ.ศ. 2549

เรื่อง       กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549  เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา 12.00 ? 16.00 นาฬิกา  มีมติดังนี้
1.กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 34 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร   10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548
      ความเห็นคณะกรรมการ:เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
      ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31
        ธันวาคม 2548
      ความเห็นคณะกรรมการ:เห็นสมควรอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2548
      สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2548 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
      ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2548 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่
      ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
      ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
      ทั้ง 3 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
            1.  นายประทีป      ตั้งมติธรรม
            2.  นายประกิต      ประทีปะเสน
            3.  ดร.ประศาสน์          ตั้งมติธรรม
วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมประจำปี 2549 ของคณะกรรมการและที่ปรึกษา
        คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน
        และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
      ความเห็นคณะกรรมการ:เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งเป็นอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
      ผลตอบแทนพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549  และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
      ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549  และกำหนดค่าสอบบัญชี
      ประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองในข้อ 3
      ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองในข้อ 3 ดังนี้
      จากเดิม ข้อ 3.  ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
นายประทีป ตั้งมติธรรม หรือ  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม หรือ นายอธิป พีชานนท์ หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท   นายประทีป ตั้งมติธรรม
หรือ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม หรือ นายอธิป พีชานนท์ กรรมการท่านใดท่านหนึ่งใน 3 ท่านข้างต้นพร้อม
ประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ การขออนุญาตใช้ไฟฟ้า, การขอโอนและรับโอนสิทธิไฟฟ้าและสัญญาการใช้ไฟฟ้า, การขอใช้น้ำประปา/ขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา และสัญญาการใช้น้ำประปา,การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์ การยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท, การขออนุญาตเชื่อมทางและท่อระบายน้ำ, การขออนุญาตตัดคันหิน, ขออนุญาตระบายน้ำ, การชี้ระวางและรับรองแนวเขตที่ดิน, การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์,การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจำบ้าน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, การขอรังวัดสอบเขต, รวมโฉนดแบ่งแยกในนามเดิม, จดทะเบียนอาคารชุด, การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร,สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร , สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์
     ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ   ไม่มี
      แก้ไขใหม่  ข้อ 3.  อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ
               3.1.ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ  นายประทีป
ตั้งมติธรรม หรือ  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม หรือ นายอธิป พีชานนท์ หรือ ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
              3.2.นายประทีป ตั้งมติธรรม หรือ  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม หรือ นายอธิป พีชานนท์
กรรมการท่านใดท่านหนึ่งใน 3 ท่านข้างต้นพร้อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ การขออนุญาตใช้
ไฟฟ้า, การขอโอนและรับโอนสิทธิไฟฟ้าและสัญญาการใช้ไฟฟ้า, การขอใช้น้ำประปา/ขอโอนและรับโอนสิทธิการ
ใช้น้ำประปา และสัญญาการใช้น้ำประปา, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์ การยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับ
โทรศัพท์, การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท, การขออนุญาตเชื่อมทางและท่อระบายน้ำ,
การขออนุญาตตัดคันหิน, ขออนุญาตระบายน้ำ, การชี้ระวางและรับรองแนวเขตที่ดิน, การแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์, การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจำบ้าน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน,
การขอรังวัดสอบเขต, รวมโฉนดแบ่งแยกในนามเดิม, จดทะเบียนอาคารชุด, การลงนามในสัญญาจะซื้อจะ
ขายห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร,
สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, การขออนุญาตค้าที่ดิน, การขออนุญาตแก้ไขผังจัดสรรที่ดิน และโครงการและวิธีการจัดสรร
ที่ดิน, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า, ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายน้ำประปา, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
               3.3.  ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ   ไม่มี

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8 และ ข้อ 12
      ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8 และ ข้อ 12 ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 8.  บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ และหากบริษัท
มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฎิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของ
บริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
แก้ไขใหม่
ข้อ 8.  บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
ก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
วิธีปฎิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
จากเดิม
ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
   (1)  ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
   (2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัท
เพื่อการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า, การขอโอนและรับโอนสิทธิไฟฟ้าและสัญญาการใช้ไฟฟ้า, การขอใช้น้ำประปา/ขอโอน
และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา และสัญญาการใช้น้ำประปา, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์ การยื่นคำร้อง
ทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท, การขออนุญาตเชื่อมทางและท่อ
ระบายน้ำ, การขออนุญาตตัดคันหิน, ขออนุญาตระบายน้ำ,  การชี้ระวางและรับรองแนวเขตที่ดิน, การแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์, การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจำบ้าน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน,
ขอรังวัดสอบเขต, รวมโฉนดแบ่งแยกในนามเดิม, จดทะเบียนอาคารชุด, การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ,
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร , สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง) , สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร , สัญญา
เช่าเฟอร์นิเจอร์,
          คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
แก้ไขใหม่
      ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
      (1) ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
      (2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัท
เพื่อการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า, การขอโอนและรับโอนสิทธิไฟฟ้าและสัญญาการใช้ไฟฟ้า, การขอใช้น้ำประปา/ขอโอน
และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา และสัญญาการใช้น้ำประปา, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์ การยื่นคำร้อง
ทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท, การขออนุญาตเชื่อมทางและท่อ
ระบายน้ำ, การขออนุญาตตัดคันหิน, ขออนุญาตระบายน้ำ,  การชี้ระวางและรับรองแนวเขตที่ดิน, การแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์, การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจำบ้าน, การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน,
ขอรังวัดสอบเขต, รวมโฉนดแบ่งแยกในนามเดิม, จดทะเบียนอาคารชุด, การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ,
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร , สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง) , สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ,
สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, การขออนุญาตค้าที่ดิน, การขออนุญาตแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีการ
จัดสรรที่ดิน, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า, ขอขยายเขต
ระบบจำหน่ายน้ำประปา, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
          คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และสิทธิรับ
เงินปันผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะ
แล้วเสร็จ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549

       จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป


                                               ขอแสดงความนับถือ


                                             (นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์)
                                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี