ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงโดยเฉพาะต่างจังหวัด กอร์ปกับการเมืองภายในประเทศยังไม่มั่นคง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ก็ยังคงสามารถ ทำยอดขายได้สูงถึง 21,379 ล้านบาท แยกเป็นอาคารชุด 56% บ้านจัดสรร 44% โดยมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 27 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวรราบ 18 โครงการ และอาคารชุด 9 โครงการ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการเลื่อนอันดับ Credit Rating จาก TRIS จาก A-Positive เป็น A Stable โดยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 66% ด้วยต้นทุนการเงินที่อัตราเฉลี่ยต่ำกว่า 4% ต่อปี สินทรัพย์เติบโตขึ้น 24% ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 22% ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำรายได้รวมได้ 18,671 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,478 ล้านบาท เติบโต 55%

บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการแนวราบ ส่วนอาคารสูงจะมีเฉพาะหัวเมืองท่องเที่ยว จังหวัดที่บริษัทฯ เลือกลงทุน ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต อุดรธานี ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง และอุบลราชธานี ส่วนในปี 2558 บริษัทฯ จะขยายการลงทุนพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในจังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการดำเนินงานอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 88 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด คิดเป็นมูลค่ากว่า 78,000 ล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 38,758 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้า ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งงานโครงการแนวราบและอาคารสูง โดยได้สร้างที่อยู่อาศัยในโครงการแนวราบมาแล้ว ประมาณ 19,000 ยูนิต และอาคารสูง ประมาณ 36,000 ยูนิต และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์บ้าน ภายใต้ Concept Green Design คือ บ้านแสนสบาย ประหยัดพลังงาน สไตล์โมเดิร์น ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ รวมถึง และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีส่วนร่วมในอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ อิฐมวลเบา กระจกเขียวตัดแสง ฉนวนกันความร้อน หลอดไฟประหยัดพลังงาน สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ เป็นต้น พร้อมทั้งการพัฒนาแบบบ้านให้มีความทันสมัยสไตล์โมเดิร์น และเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนางานบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และให้ความสำคัญการดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความอบอุ่นปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัท คือ "สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน"

ด้านรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจในหลายสาขาด้วยกัน กล่าวคือ

  • รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ
    บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 550 บริษัทในปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ได้แก่ รางวัล "บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ประจำปี 2557" (Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รางวัล "ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557" (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่ รางวัล "BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014" จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งศุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการคืนกำไรสู่สังคมตามนโยบาย "ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย" ควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

  • งานแสดงศิลปกรรมการกุศล "พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม" เพื่อเป็นกิจกรรมการกุศล ซึ่งภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • การจัดประกวดประติมากรรม ร่วมกับภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญชวนศิลปินและผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ 3 หัวข้อ คือ "ความสุข หรือ ความรัก หรือ ความเจริญรุ่งเรือง"
  • การจัดประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "ความสุขในศุภาลัย" โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยและพนักงานศุภาลัยร่วมแบ่งปันความสุขผ่านผลงานภาพถ่าย
  • การจัดประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความสุขในศุภาลัย" โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยในโครงการของศุภาลัย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่มุ่งหวังในการคืนกำไรสู่สังคม แต่เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขสู่ประชาชนและสังคมไทยสืบไป

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจต่อบริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นกำกับดูแลบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดมั่นในหลักความสุจริต ธรรมาภิบาล จริยธรรม ควบคู่กับความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำบริษัทฯ ก้าวไปสู่บริษัทฯ ชั้นนำ ที่เติบโตได้อย่างมั่นคง และสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยดี ๆ ให้กับสังคมไทยต่อไป

นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)