Untitled Document


สาส์นจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2556 มีทั้งปัจจัยบวก อย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากร การผลักดันโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ในขณะที่มีปัจจัยลบเรื่อง ต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียด แต่ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ก็ยังคงสามารถทำยอดขายได้สูงถึง 18,576 ล้านบาท แยกเป็นคอนโดมิเนียม 62% บ้านจัดสรร 38%

ด้านฐานะการเงินก็มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 51 ส่วนต้นทุนการเงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเฉลี่ยต่ำกว่า 4% ต่อปี ขนาดสินทรัพย์เติบโตขึ้น 30% และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 12% ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำรายได้รวมได้ 12,742 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,882 ล้านบาท เติบโต 5%

ปัจจุบันมีโครงการดำเนินงานอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 81 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 150,749 ล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 39,230 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้า ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งงานโครงการแนวราบและอาคารสูงโดยได้สร้างที่อยู่อาศัยในโครงการแนวราบมาแล้ว ประมาณ 14,000 ยูนิต และอาคารสูง ประมาณ 30,000 ยูนิต และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์บ้าน ภายใต้ Concept Green Design คือบ้านแสนสบายและประหยัดพลังงาน โดยนำหลักการออกแบบบ้าน และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีส่วนร่วมในอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการพัฒนาแบบบ้านอย่างต่อเนื่อง และเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนางานบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 พร้อมทั้งดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความอบอุ่นปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัท คือ "สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน" ที่บริษัทฯ นำมาใช้บริหารในปัจจุบัน

โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขยายการลงทนุ ไปยังหัวเมืองต่างๆ ในภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการแนวราบ ส่วนอาคารสูงจะมีเฉพาะหัวเมืองท่องเที่ยว บริษัทฯ ได้เลือกลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต อุดรธานี ขอนแก่น ชลบุรี และระยอง ในปี 2557 บริษัทฯ จะขยายการลงทุนพัฒนาโครงการในจังหวัดอุบลราชธานี และนครราชสีมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการลงทุน ตลอดจนรักษาผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่ดี โดยกำหนดงบประมาณเพื่อการลงทุนต่างประเทศไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้านรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

  • บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและยึดมั่นปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนมีผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 87 บริษัทที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 526 บริษัท คือ ได้คะแนน 93%
  • รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013 จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่นจำกัด และ Future Arc Journal ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 โดย บมจ.ศุภาลัย เป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานออกแบบและพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
  • ได้รับรางวัล "ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2556" ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ. ซึ่งมีการประกาศรางวัลดังกล่าวโดย บมจ.ศุภาลัย ได้รับรางวัลจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์, ศุภาลัย สุวรรณภูมิ, ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ และศุภาลัย ริเวอร์ เพลส ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์ประกอบ 5 หมวด คือ การประกอบการและทีมงาน, ทำเลที่ตั้งของโครงการ, มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้าง, ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการธุรกิจต่อผู้บริโภคและสังคม, ความพึงพอใจของผู้บริโภค
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ "BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล" จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 โดยมีการนำเครื่องหมายการรับรองไปใช้อย่างถูกต้องกอร์ปกับมีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารไปยังลูกค้าและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยระลึกเสมอว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องตอบแทนสังคมและชุมชนด้วยความจริงใจ จริงจัง และปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งลูกค้าสังคม ชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ตามนโยบาย "ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย" อย่างไรก็ตาม ปี 2557 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ครบรอบ 25 ปี จึงกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม" โดยสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้คุณภาพมาตรฐานบริการประทับใจ นอกจากนี้ยังมีแผนงานจัดกิจกรรมมากมายสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ, ประกวดประติมากรรม, ประกวดเรียงความ และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เช่น การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในชนบท, การพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน, การให้ความรู้ผ่านการบรรยายทางวิชาการ และการเจริญสติสมาธิ โดยจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจต่อบริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นกำกับดูแลบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดมั่นในหลักความสุจริต ธรรมาภิบาล จริยธรรม และความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำบริษัทฯ ก้าวไปสู่บริษัทฯ ชั้นนำ ที่เติบโตได้อย่างมั่นคง

นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)